حرف a و s مع بعض

.

2023-06-04
    انشاء قالب ثابت ف الوورد